Ochrana osobních údajů/GDPR

v režimu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Správce osobních údajů: společnost Skalka Gorolia s.r.o., IČ 05085322, se sídlem: Na Letné 449/41, Lazce, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 66203, zast. jednatelem Josefem Szotkowskim, kontaktní e-mail: posta@chata-skalka.cz (dále jen “správce“).

Subjekt údajů: fyzická osoba, ke které se osobní údaj vztahuje, a která má zájem o ubytování na horské chatě Skalka v Mostech u Jablunkova, jejíž provozovatelem je správce.

Osobní údaj: veškeré informace o subjektu údajů, které jsou schopny identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Správce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, číslo a druh průkazu totožnosti a kontaktní údaje na osobu.

Účel zpracování: Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje za účelem splnění zákonných povinností, zejm. dle ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších právních předpisů. Osobní údaje nejsou zpracovávány pro marketingové účely a nejsou poskytovány třetím stranám (vyjma subjektům v rámci zákonných povinností – viz, níže). Kontaktní údaje na subjekt údajů nejsou poskytovány žádným dalším subjektům a slouží výhradně pro komunikaci týkající se poskytovaných služeb.

Příjemce osobních údajů: Správce v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a či jiným orgánům veřejné správy stanoveným platnou legislativou.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností, a to v listinné podobě v uzamčené skřínce sloužící pro tento účel. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů jsou osobní údaje zlikvidovány.